ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Term of Service)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bannforsale.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท พี เอส ที จี จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

การใช้บริการ (Description Of Service)

bannforsale.com เป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในแบบต่างๆ ทั้ง ห้องชุด อพาร์ทเม้น รวมถึง ที่พักที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และให้บริการเช่าพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ ตามแพ็คเกจต่างๆ ด้วย ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลที่พักในเว็บไซต์ รวมถึง ผู้ใช้บริการที่ต้องการจะขาย หรือเป็นนายหน้าขาย (Agency) เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก โดยสามารถโพสเนื้อหา ข้อความ รูปภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย และข้อมูลของนายหน้าเอง

เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการใช้บริการ ท่านยอมรับว่า ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของบริษัท ไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซต์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการละเมิด

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดการให้บริการ หรือ ระงับการให้บริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิด (Disclaimer Policy)

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลของแต่ละ
อพาร์ทเม้น บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางข้อมูล ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก หากข้อมูลใดผิดพลาด บริษัท ยินดีให้เจ้าของข้อมูลบอกกล่าว เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท และบุคคล/นิติบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ผู้เข้าขม/ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Modifications To Service)

บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อกำหนดเงื่อนไข การหยุดให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการพักบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนด้านซอฟต์แวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 bannforsale
Top